Zasady rekrutacji

S t r o n a | 1

Zasady i kryteria rekrutacji dla absolwentów szkół podstawowych

do III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Grudziądzu

 na rok szkolny 2021/2022

§ 1. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. 2019 r., poz. 1737).
 3. Zarządzenie nr 5/2021 Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim.  
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz.493, z późn. zm.2).
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz.1394).§2. Zasady rekrutacji

§2. Zasady rekrutacji

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej mogą ubiegać się absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej.
 2. Kandydaci, którzy ukończyli szkołę podstawową dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą lub ukończyli szkołę za granicą, przyjmowani są do klasy pierwszej na podstawie świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce.
 3. Rekrutacja do szkoły prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego.
 4. W celu przeprowadzenia rekrutacji uczniów do liceum, dyrektor powołuje Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania.
 5. Komisja Rekrutacyjna:
  1. ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
  2. ustala i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
 6. Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje, w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do szkoły niezależnie od kryteriów obowiązujących pozostałych kandydatów.
 7. Zestaw konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych dla uczniów szkół podstawowych jest ogłoszony przez Kuratora Oświaty.
 8. Komisja Rekrutacyjna przyjmuje do klasy pierwszej kandydata, który został zakwalifikowany i w terminie złożył wymagane dokumenty. O jego przyjęciu decyduje uzyskana lokata na liście kandydatów.
 9. Liczbę przyjętych kandydatów określa Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Przewiduje się w każdym z oddziałów maksymalnie 32 uczniów.
 10. §3. Wymagane dokumenty
 1. Wniosek o przyjęcie do szkoły wydrukowany z elektronicznego systemu naboru.
 2. Dwie aktualne, podpisane imieniem i nazwiskiem fotografie.
 3. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia.
 4. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 5. Zaświadczenia o przysługujących preferencjach w przypadku jednakowej liczby punktów.
 • §4. Zasady obowiązujące przy prowadzeniu naboru do szkół ponadpodstawowych w formie elektronicznej
 1. Kandydaci wskazują w deklaracji wyboru dowolną liczbę oddziałów w ramach trzech wybranych przez siebie szkół, ustalając kolejność wybranych oddziałów w formie listy preferencji, przy czym wybrane oddziały z tej samej szkoły nie muszą występować na liście preferencji obok siebie.
 2. Lista preferencji obejmuje wszystkie wskazane przez kandydata oddziały, do których chciałby on zostać przyjęty, poczynając od oddziału, do którego kandydat chciałby być przyjęty w pierwszej kolejności.

Jeśli chcesz uczyć się w III LO, to wybierz wszystkie pierwsze klasy z zestawu zaproponowanego przez III LO i umieść je na trzech pierwszych miejscach.

 1. Kandydat składa wniosek, następnie uzupełnia go o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 2. Kandydat przyjmowany jest do tego oddziału znajdującego się na najwyższej pozycji spośród wskazanych przez niego na liście preferencji, do którego liczba punktów uzyskanych przez kandydata, przy uwzględnieniu dodatkowych kryteriów, jest wystarczająca do przyjęcia.
 3. W terminie potwierdzania woli podjęcia nauki, rodzice (prawni opiekunowie) kandydata albo pełnoletni kandydat umieszczeni na liście wstępnej dostarczają do szkoły oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o zdaniu egzaminu ósmoklasisty. Kandydaci dostarczają również dwa podpisane zdjęcia legitymacyjne, a także ewentualną deklarację wyboru języka obcego. Kandydaci nie mogą dostarczyć oryginałów dokumentów, do innej szkoły, niż ta, w której są umieszczeni na liście wstępnej.
 4. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia w ramach listy wstępnej mogą składać oryginały dokumentów do tych oddziałów, które nie dokonały pełnego naboru i dysponują wolnymi miejscami.
 5. Wyrażenie woli podjęcia nauki w wybranej szkole, po ogłoszeniu listy wstępnej następuje poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o zdaniu egzaminu ósmoklasisty i może być zmienione dopiero po ogłoszeniu listy ostatecznej. Nie dotyczy to kandydatów, którzy nie zostali przydzieleni do żadnego oddziału w ramach listy wstępnej.
 6. Po ogłoszeniu ostatecznej listy przyjętych prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca do oddziałów, w których pozostają wolne miejsca. Szkolne komisje rekrutacyjne podejmują decyzję o przyjęciu kandydata na podstawie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o zdaniu egzaminu ósmoklasisty, wprowadzając na bieżąco zmiany do sytemu elektronicznego, celem ustalenia listy ostatecznej.
 • §5. Zasady punktacji
 1. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decyduje suma:

1)   liczby punktów uzyskanych za wyniki egzaminu ósmoklasisty, zawarte w zaświadczeniu o wynikach egzaminu,

2) liczby punktów możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego, matematyki

 1. dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
 1. zajęcia edukacyjne, z których oceny będą przeliczane na punkty w klasach Ia, I b, Ic to: j. polski, matematyka oraz najwyżej punktowane spośród: biologii,chemii, j. obcego, WOS-u, historii, geografii;
 • liczby punktów za osiągnięcia ucznia:
 1. ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
 • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły;
 • udział  w  konkursach  organizowanych  i  współorganizowanych  przez

kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim oraz w olimpiadach ogólnopolskich;

 • osiągnięcia sportowe, co najmniej na szczeblu powiatowym;
 • osiągnięcia artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym;
 • działalność wykonywana w ramach wolontariatu.
 • Liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata do klasy pierwszej w procesie rekrutacji wynosi 200.
 • Przeliczania punktów, o których mowa w ust.1, dokonuje się w następujący sposób:
 1. przedstawiony w procentach wynik egzaminu z:
 1. języka polskiego,
 • matematyki mnoży się przez 0,35.

S t r o n a | 3

 • języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

Z egzaminu ósmoklasisty można maksymalnie otrzymać 100 punktów.

 • W przypadku przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę, wymienionych na

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się po 18 punktów;
 • bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
 • dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
 • dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
 • dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

3)    Za   świadectwo   ukończenia   szkoły   podstawowej  z   wyróżnieniem   przyznaje    się 7 punktów.

 • Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w tym za:
 1. uzyskanie   w   zawodach   wiedzy   będących   konkursem   o   zasięgu

ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim
 1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

S t r o n a | 4

 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –

przyznaje się 3 punkty;

4)        uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 • krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 • wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 • powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

Wykaz olimpiad, konkursów i zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych jest dostępny na stronie internetowej http://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl

 • W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w takich samych zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie, z tym że za wszystkie osiągnięcia uczeń może uzyskać maksymalnie 18 punktów.
 • W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,

S t r o n a | 5

w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

 • W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:
 1. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
 1. celującym – przyznaje się po 35 punktów,
 • bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,
 • dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
 • dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,
 • dopuszczającym – przyznaje się po 10 punkty;
 • wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
 1. celującym – przyznaje się po 30 punktów,
 • bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
 • dobrym – przyznaje się po 20 punktów,
 • dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów,
 • dopuszczającym – przyznaje się po 5 punkty.
 • W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust.4, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.
 • Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do szkoły niezależnie od kryteriów obowiązujących pozostałych kandydatów.
 • W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria (mają jednakową wartość):
 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

S t r o n a | 6

§ 5. Harmonogram naboru

Lp.Termin w postępowaniu rekrutacyjnymCzynności kandydata
1.od 17.05.21r. (poniedziałek) do 21.06.21r. (poniedziałek) do godz. 15.00Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej III LO
2.od 25.06.21r. (piątek) do 14.07.21r. (środa) do godz. 15.00Uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty – dotyczy kandydatów, dla których III LO jest szkołą pierwszego wyboru
3.do 14.07.21r. (środa)Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klas pierwszych oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach
4.22.07.21r. (czwartek)Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do III LO
5.od 23.07.21r. (piątek) do 30.07.21r. (piątek) do godz. 15.00Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub opiekuna prawnego woli podjęcia nauki w III LO  – złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
6.02.08.21r. (poniedziałek) do godz. 14.00Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do III LO
7.od 02.08.21r. (poniedziałek) od godz.14.00Umieszczenie informacji o liczbie wolnych miejsc w szkole i na stronie internetowej szkoły