Ważne informacje

UWAGA ABSOLWENCI – MATURZYŚCI

Przypominam najważniejsze informacje dotyczące matur:

Ważne strony – www.cke.edu.pl, www.oke.gda.pl

Uczeń ma obowiązek przyjścia do szkoły w dniu egzaminu pisemnego na godzinę przed jego rozpoczęciem czyli o godz. 8.00 lub 13.00 dla przedmiotów i ich poziomu według harmonogramu.

§ Wchodząc na salę egzaminacyjną każdy zdający zobowiązany jest do okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość – legitymacja szkolna i losuje numer stolika;

§ Każdy zdający zobowiązany jest do przyniesienia ze sobą przezroczystego foliowego worka na telefon komórkowy, torebkę, plecak, saszetkę, itd. tak, aby sprawdzenie ich zawartości nie wymagało otwierania. Worki te pozostawione będą w wyznaczonym miejscu na czas trwania egzaminu;

§ Zdający nie ma prawa posiadać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych w sali egzaminacyjnej – bez znaczenia włączone lub nie, nieprzestrzeganie tej zasady stanowi podstawę, do unieważnienia egzaminu maturalnego;

§ Osoba, która spóźni się na egzamin, po godz. 9.00 lub po 14.00 NIE ZOSTANIE wpuszczona do sali egzaminacyjnej – nie ma możliwości przystąpienia do egzaminu w innym terminie;

§ Żaden zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny od godziny rozpoczęcia egzaminu;

§ zdającemu wolno opuszczać salę egzaminacyjną przed wyznaczonym czasem, pod warunkiem, że pozostanie w sali egzaminacyjnej  co najmniej jeden zdający, w którego obecności zespół nadzorujący sprawdza kompletność materiałów egzaminacyjnych oraz pakuje materiały egzaminacyjne do bezpiecznych kopert;

§ Przed rozpoczęciem egzaminu pisemnego przewodniczący lub członek komisji zobowiązany jest zadać uczniom pytanie : „Czy ktoś źle się czuje?”. Jeśli będzie tak osoba może ona zakodować arkusz i wyjść po godzinie z sali, wówczas podchodzi do egzaminu, w dodatkowym terminie, w czerwcu;

§ Każdy zdający otrzyma w dniu egzaminu kod uprawniający do sprawdzenia wyników egzaminu;

§ Harmonogram egzaminu maturalnego  zamieszczony będzie w wiadomościach w e- dzienniku; oraz w gablotce

§ Materiały pomocnicze na każdy egzamin np. kalkulator prosty, lupa, linijka, cyrkiel na długopis, trzy długopisy z czarnym wkładem należy przynieść w dniu egzaminu, nie wolno nikomu pożyczać swoich przyborów;

§ Zdający podczas egzaminów jest zobowiązany do przeniesienia odpowiedzi na karty odpowiedzi ( proszę zwrócić uwagę na właściwe zamalowanie kwadratów);

§ Egzamin maturalny pisemny z j. polskiego będzie składał się, tak jak w ubiegłym roku, z dwóch arkuszy. Obydwa muszą zostać zakodowane.

§ Zdający przychodzi na egzamin z własną butelką wody (zapieczętowaną), z której ma prawo korzystać (należy postawić butelkę przy stoliku na podłodze);

§ Na terenie szkoły nie zapewnia się posiłków, wobec powyższego zdający przystępujący do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogli zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie miedzy egzaminami;

§ Szkoła zapewnia odpowiednią przestrzeń dla zdających – minimum 150 cm odległości między zdającymi;

§ Odwołanie od procedur egzaminacyjnych może nastąpić tylko w ciągu 2 dni od daty egzaminu, należy zgłosić pisemne zastrzeżenie do dyrektora OKE w Gdańsku, zastrzeżenie musi zawierać dokładny opis zaistniałej sytuacji. Można jedynie odwołać się od procedur a nie od samego wyniku egzaminu maturalnego;

§ Wgląd do pracy – załącznik do pobrania ze strony www.oke.gda.pl – tylko w Gdańsku po uzgodnieniu terminu z dyrektorem OKE;

§ Absolwent może wnieść odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego, może zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa do Dyrektora OKE w terminie 2 dni roboczych, od dnia dokonania wglądu. (Wniosek można złożyć osobiście lub osobę występującą w jego imieniu lub przesłany do OKE drogą elektroniczną faksem lub pocztą tradycyjną);

§ Uczeń, który przystąpił do wszystkich egzaminów maturalnych pisemnych na poziomie podstawowym i jednego egzaminu dodatkowego na poziomie rozszerzonym oraz obowiązkowych egzaminów ustnych, a z jednego z egzaminów na poziomie podstawowym lub ustnym, nie otrzymał wymaganych 30%, może przystąpić do egzaminu poprawkowego 20.08.2024- część pisemna,  godz. 9:00 , 21.08.2024 – część ustna  po złożeniu w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników wymaganych dokumentów – wniosku do dyrektora szkoły, egzamin pisemny i ustny odbędzie się wg harmonogramu szkolnego (informacje w gablocie szkoły);

§ Zdający ma prawo w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu w terminie podstawowym, zdawać egzamin w terminie późniejszym – zdający lub jego rodzice składają udokumentowany wniosek do dyrektora szkoły najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu. Dyrektor wysyła niezwłocznie dokumentację do OKE, gdzie dyrektor OKE podejmuje decyzje o zasadności zdawania egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym;

§ W dniach 3-17 czerwca 2024 r odbędzie się egzamin w terminie dodatkowym; ( egzaminy pisemne oraz ustne 10-12 czerwca 2024 r)

§ Dyrektor OKE w Gdańsku rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni roboczych od daty ich otrzymania. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów może unieważnić dany egzamin w stosunku do wszystkich zdających albo zdających w jednej sali, a także w stosunku do poszczególnych zdających i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie. Rozstrzygnięcie dyrektora OKE w Gdańsku jest ostateczne;

§ Dyrektor OKE w Gdańsku może podjąć decyzję o unieważnieniu danego egzaminu zdających na podstawie:

a. stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przebiegu egzaminu, na skutek zastrzeżeń zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu,

b. stwierdzenia, podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych, niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdającego z danego przedmiotu w części pisemnej,

c. zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi i braku możliwości ustalenia wyniku części pisemnej egzaminu;

§ Termin odbioru świadectw maturalnych około 9 lipca 2024 roku. Odbioru świadectwa w sekretariacie szkoły należy dokonać osobiście lub poprzez krewnego posiadającego upoważnienie (pisemne).

Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II

mgr Łukasz Piasecki