Ważne informacje

UWAGA ABSOLWENCI – MATURZYŚCI


Przypominam najważniejsze informacje dotyczące matur:
Ważne strony– www.cke.edu.plwww.oke.gda.pl

 • Uczeń ma obowiązek przyjścia do szkoły w dniu egzaminu pisemnego na godzinę przed jego rozpoczęciem czyli o godz. 8.00 lub 13.00 dla przedmiotów i ich poziomu według harmonogramu.
 • Abiturient jest zobowiązany do stosowania dystansu społecznego (co najmniej 1,5 m) i nie gromadzenia się ze względów obostrzeń epidemicznych przed i po egzaminie maturalnym.
 • Wchodząc na salę egzaminacyjną każdy zdający, ma zasłonięte usta i nos, założone rękawiczki oraz posiada co najmniej 2 pary rękawiczek jednorazowych do użytku podczas każdego egzaminu.
 • Każdy zdający dopiero po zajęciu wylosowanego miejsca może zdjąć maseczkę oraz rękawiczki. W momencie zbliżania się członka zespołu nadzorującego, wychodząc do toalety oraz kończąc pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodząc z sali zdający jest zobowiązany do założenia maseczki.
 • Każdy zdający zobowiązany jest do przyniesienia ze sobą przezroczystego foliowego worka na telefon komórkowy, torebkę, plecak, saszetkę, itd. tak, aby sprawdzenie ich zawartości nie wymagało otwierania. Worki te pozostawione będą w wyznaczonych salach na parterze na czas trwania egzaminu.
 • Jeżeli zdający, ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, musi to zgłosić dyrektorowi szkoły nie później niż do 30 kwietnia 2021 r.
 • Zdający ma obowiązek poinformować dyrektora szkoły o tym, iż jest alergikiem nie później niż do 30 kwietnia 2021r.
 • Po oddaniu oświadczenia o stanie zdrowia (druk do pobrania znajduje się na stronie internetowej szkoły) i po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość (a w przypadku zdających skierowanych na egzamin przez dyrektora OKE również świadectwa ukończenia szkoły), wchodzi do sali egzaminacyjnej do numeru stolika, wylosowanego przez nauczyciela, w ustalonej kolejności i jednocześnie podpisuje listę obecności.
 • Zdający podczas korzystania ze słowników musi posiadać rękawiczki jednorazowe, które przed korzystaniem ze słownika dodatkowo dezynfekuje płynem znajdującym się obok słownika. Dezynfekcja rękawiczek odbywa się również po skorzystaniu ze słownika.
 • Zdający nie powinien dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i kichania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
 • Każdy zdający otrzyma w pierwszym dniu egzaminu kod uprawniający do sprawdzenia wyników egzaminu online na www.oke.gda.pl.
 • Zdający wchodzą do budynku szkoły według ustalonego harmonogramu wejść spowodowanego wytycznymi epidemicznymi.
 • Żaden zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny od godziny rozpoczęcia egzaminu.
 • Harmonogram egzaminu maturalnego oraz wejść do budynku szkoły i wyjść z budynku szkoły zamieszczony będzie w wiadomościach w e-dzienniku.
 • Osoba, która spóźni się na egzamin, nie będzie po godz. 9.00 lub po 14.00 wpuszczona do sali egzaminacyjnej – nie ma możliwości przystąpienia do egzaminu w innym terminie.
 • Zdający nie ma prawa posiadać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych w sali egzaminacyjnej – bez znaczenia włączone lub nie, nieprzestrzeganie tej zasady stanowi podstawę, do unieważnienia egzaminu maturalnego.
 • Materiały pomocnicze na egzamin z wybranych przedmiotów to np. kalkulator prosty, lupa, linijka (nie kątomierz ani ekierka), cyrkiel do długopisu, trzy długopisy z czarnym wkładem należy przynieść w dniu egzaminu, nie wolno nikomu pożyczać swoich przyborów.
 • Zdający przychodzi na egzamin z własną butelką wody (zapieczętowaną), z której ma prawo korzystać (należy postawić butelkę przy stoliku na podłodze).
 • W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu zdającemu nie wolno opuszczać sali egzaminacyjnej.
 • Na terenie szkoły nie zapewnia się posiłków, wobec powyższego zdający przystępujący do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogli zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie miedzy egzaminami.
 • Szkoła zapewnia odpowiednią przestrzeń dla zdających – minimum 150 cm odległości między zdającymi.
 • Odwołanie od procedur egzaminacyjnych może nastąpić tylko w ciągu 2 dni od daty egzaminu, należy zgłosić pisemne zastrzeżenie do dyrektora OKE w Gdańsku, zastrzeżenie musi zawierać dokładny opis zaistniałej sytuacji. Można jedynie odwołać się od procedur, a nie od samego wyniku egzaminu maturalnego.
 • Wgląd do pracy – załącznik do pobrania ze strony www.oke.gda.pl – tylko w Gdańsku po uzgodnieniu terminu z dyrektorem OKE.
 • Absolwent może wnieść odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego, może zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa do Dyrektora OKE w terminie 2 dni roboczych, od dnia dokonania wglądu. (Wniosek można złożyć osobiście lub przez osobę występującą w jego imieniu lub przesłać do OKE drogą elektroniczną faksem lub pocztą tradycyjną).
 • Uczeń, który przystąpił do wszystkich egzaminów maturalnych pisemnych na poziomie podstawowym ,a z jednego z egzaminów na poziomie podstawowym nie otrzymał wymaganych 30%, może przystąpić do egzaminu poprawkowego po złożeniu w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników wymaganych dokumentów – wniosku do dyrektora szkoły, egzamin pisemny odbędzie się wg harmonogramu szkolnego (informacje w gablocie szkoły po 15 lipca 2021 r. ).
 • Zdający ma prawo w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu w terminie podstawowym, zdawać egzamin w terminie późniejszym – zdający lub jego rodzice składają udokumentowany wniosek do dyrektora szkoły najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu. Dyrektor wysyła niezwłocznie dokumentację do OKE, gdzie dyrektor OKE podejmuje decyzje o zasadności zdawania egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym.
 • W dniach 7-12 czerwca 2021. odbędzie się egzamin w terminie dodatkowym.
 • Dyrektor OKE w Gdańsku rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni roboczych od daty ich otrzymania. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów może unieważnić dany egzamin w stosunku do wszystkich zdających albo zdających w jednej sali, a także w stosunku do poszczególnych zdających i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie. Rozstrzygnięcie dyrektora OKE w Gdańsku jest ostateczne.
 • Dyrektor OKE w Gdańsku może podjąć decyzję o unieważnieniu danego egzaminu zdających na podstawie:
  • stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przebiegu egzaminu, na skutek zastrzeżeń zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu,
  • stwierdzenia, podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych, niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdającego z danego przedmiotu w części pisemnej,
  • zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi i braku możliwości ustalenia wyniku części pisemnej egzaminu.
 • Termin odbioru świadectw maturalnych 5 lipca 2021 roku. Odbioru świadectwa w sekretariacie szkoły należy dokonać osobiście lub poprzez krewnego posiadającego upoważnienie (pisemne).
 • Termin egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym – 24 sierpnia 2021 roku o godz.9.00., a ogłoszenie wyników egzaminu w terminie poprawkowym 10 września 2021r.

Marzena Remiś

Wicedyrektor III LO